Uzupełnienie danych członkowskich

Z uwagi na wejście RODO oraz nowych zasad przyznawania w formie elektronicznej przez PZSS wszelkich licencji, patentów i innych dokumentów niezbędna jest aktualizacja danych wszystkich Członków KS Garda. Proszę o pobranie deklaracji, czytelne wypełnienie oraz wysłanie listem zwykłym na adres:

Klub Strzelecki GARDA
skr. poczt. 225
10-001 Olsztyn

Deklarację proszę pobrać klikając na link Deklaracja_czlonkowska_uzupelnienie (drukować dwustronnie)

137. zawody Gardy

Na forum jest już zamieszczony regulamin oraz aktywna już jest rejestracja.
Tym razem jeden z zawodników może być bogatszy o szafę S1 podarowaną od firmy STALPOL.
Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa.

Prace społeczne – 4.08.2018

Ponieważ do końca wakacji chcemy przekazać członkom KS Garda dużą wieże na popery, blachy, tarcze i inne akcesoria strzeleckie niezbędne jest przygotowania tego pomieszczenia. Przy tej okazji zamówiona została mini koparka i będą poprawiane kulochwyty.
Prosimy o pomoc wszystkich, którzy w sobotę 4.08 mają czas i chęć pomocy aby stawili się na strzelnicę o godz. 10:00
więcej na ten temat na forum http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=1621.msg9043#new

Egzamin na patent strzelecki

Z przyczyn niezależnych od Klubu Strzeleckiego GARDA
w dniu 30.06.2018 egzamin na patent nie odbędzie się.
Nowy termin egzaminu na patent podamy jak tylko zatwierdzi go nam PZSS.
Przepraszamy za problem, ale nie jest on w najmniejszym stopniu zależny od nas.

więcej informacji na forum pod adresem http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=1587.msg8953#new

Szkolenia na patent zachowują swoją ważnośc i będą potwierdzone na zgłoszeniach do egzaminu.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Zarząd Klubu Strzeleckiego GARDA Ostróda zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018r. w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – sala Starostwa Powiatowego .

Początek obrad :
W I-wszym terminie – godz.11.00
W II-gim terminie – godz.11.30.
Zgodnie z §19 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczyło osobiście nie mniej niż 50% członków Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie obecnych 50% jego członków, wówczas w drugim terminie Walnego Zgromadzenia ważność uchwał nie zależy od ilości obecnych.

Zgodnie z §16 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA, w którym uczestniczą osobiście z prawem głosu wszyscy pełnoletni członkowie.
2. Niepełnoletni członkowie KS GARDA, którzy ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji.

Każdy członek KS GARDA Ostróda biorący udział w Walnym Zgromadzeniu musi mieć przy sobie dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu KS GARDA Ostróda z działalności od dnia przyjęcia obowiązków w roku 2017. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2017.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium lub jego odwołaniem.
9. Zatwierdzenie członków Zarządu powołanych Uchwałą Zarządu nr-1/11/2017 z dnia 04.11.2017r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja na temat sytuacji osobowej, finansowej i prawnej klubu oraz jej przyczynach i skutkach zakończona propozycjami uchwał.
13. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
14. Dyskusja nad planem pracy klubu w sezonie 2018-19 zakończona propozycjami uchwał.
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
16. Podsumowanie Walnego Zgromadzenie i odczytanie protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd KS GARDA
15.05.2018 r.

Garda Benchrest 2018

Już 19 maja 2018 rozpoczynamy tegoroczny cykl zawodów benchrestowych, które odbywać się będą cyklicznie na strzelnicy na Kaczorach.

W tej edycji jak w poprzedniej będą 3 konkurencje główne i 2 dodatkowe:

  1. Ksp z optyką na dystansie 50 m.
  2. Ksp z optyką na dystansie 100 m.
  3. Kcz z optyką na dystansie 100 m.

oraz konkurencje dodatkowe

  1. pistolet dowolny
  2. PiRO – pistolet lub rewolwer obronny i strzelba

konkurencje opisane są w regulaminie, który można pobrać z naszej strony
klikając w zakładkę ZAWODY -> BENCHREST
można tam też pobrać tarcze przygotowane do samodzielnego wydrukowania.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.
Rejestracja tylko i wyłącznie online na stronie http://rejestracja.ksgarda.org