Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Zarząd Klubu Strzeleckiego GARDA Ostróda zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018r. w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – sala Starostwa Powiatowego .

Początek obrad :
W I-wszym terminie – godz.11.00
W II-gim terminie – godz.11.30.
Zgodnie z §19 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczyło osobiście nie mniej niż 50% członków Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie obecnych 50% jego członków, wówczas w drugim terminie Walnego Zgromadzenia ważność uchwał nie zależy od ilości obecnych.

Zgodnie z §16 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA, w którym uczestniczą osobiście z prawem głosu wszyscy pełnoletni członkowie.
2. Niepełnoletni członkowie KS GARDA, którzy ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji.

Każdy członek KS GARDA Ostróda biorący udział w Walnym Zgromadzeniu musi mieć przy sobie dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu KS GARDA Ostróda z działalności od dnia przyjęcia obowiązków w roku 2017. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2017.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium lub jego odwołaniem.
9. Zatwierdzenie członków Zarządu powołanych Uchwałą Zarządu nr-1/11/2017 z dnia 04.11.2017r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja na temat sytuacji osobowej, finansowej i prawnej klubu oraz jej przyczynach i skutkach zakończona propozycjami uchwał.
13. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
14. Dyskusja nad planem pracy klubu w sezonie 2018-19 zakończona propozycjami uchwał.
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
16. Podsumowanie Walnego Zgromadzenie i odczytanie protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd KS GARDA
15.05.2018 r.

Garda Benchrest 2018

Już 19 maja 2018 rozpoczynamy tegoroczny cykl zawodów benchrestowych, które odbywać się będą cyklicznie na strzelnicy na Kaczorach.

W tej edycji jak w poprzedniej będą 3 konkurencje główne i 2 dodatkowe:

  1. Ksp z optyką na dystansie 50 m.
  2. Ksp z optyką na dystansie 100 m.
  3. Kcz z optyką na dystansie 100 m.

oraz konkurencje dodatkowe

  1. pistolet dowolny
  2. PiRO – pistolet lub rewolwer obronny i strzelba

konkurencje opisane są w regulaminie, który można pobrać z naszej strony
klikając w zakładkę ZAWODY -> BENCHREST
można tam też pobrać tarcze przygotowane do samodzielnego wydrukowania.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.
Rejestracja tylko i wyłącznie online na stronie http://rejestracja.ksgarda.org

Informacje dot. kursów w terminie 21-22.04.2018

Kurs sędziowski i prowadzącego strzelanie zaczyna się 21.04.2018 o godz. 10:00 w Starostwie w Ostródzie przy ul. Sobieskiego 9
Jeden i drugi kurs trwa 2 dni (16 godz.)
Proszę ze sobą zabrać: dowód osobisty i licencję zawodniczą PZSS (jeżeli ktoś nie ma na 2018 proszę zabrać z 2017) i potwierdzenie przelewu.
Na kurs prowadzącego strzelanie można się rejestrować do jutra (20.04.2018) do godz. 14:30 na pwagatka@op.pl
Na kurs sędziowski można przyjść i się zapisać nawet w sobotę o godz. 9:30 opłacając kurs na miejscu jednak nie gwarantujemy wówczas obiadu.

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod 791 101 369

Kurs Prowadzącego Strzelanie i Sędziowski

Klub Strzelecki GARDA zorganizuje w terminie 21-22 kwietnia 2018 roku
kurs dla wszystkich chętnych na:

– Sędziego kl. III
– podwyższenie klasy sędziowskiej
– prowadzącego strzelanie

Całkowity koszt każdego kursu wyniesie 150 zł (łącznie z licencją)

Do kursu na prowadzącego strzelanie należy doliczyć 30 zł, a jeżeli ktoś będzie robił tylko kurs sędziego musi przelać również kwotę powiększoną o 30 zł. Jest to koszt obiadu dla uczestnika.

Zapisy proszę kierować na: w temacie pisząc koniecznie „kurs sedziowski”
podając imię, nazwisko, telefon.

Zebranie organizacyjne Zespołu Sędziów – 10.02.2018

Zarząd Klubu KS Garda zwołuje w dniu 10 lutego (sobota) 2018r. o godzinie 11.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ZESPOŁU SĘDZIÓW KS GARDA-OSTRÓDA

Przewidywany porządek zebrania :
1. Przedstawienie sytuacji organizacyjnej, finansowej i prawnej Klubu.
– podział organizacyjny i zakres obowiązków członków Zarządu
– sytuacja prawna Klubu
– stan finansów klubu
– urealniona ilość członków klubu na podstawie wpłat składki członkowskiej za rok 2018
– stan magazynu broni, broni i amunicji klubowej oraz plany z tym związane
2. Struktura organizacyjna Zespołu Sędziów
– Kolegium Sędziów
– Komisja Licencyjna
– Komisja Egzaminacyjna
3. Zakres obowiązków członków Komisji i wybory
– ustalenie ilości członków Komisji
– przedstawienie kandydatów
– głosowanie
4. Obsada sędziowska zawodów
– ilość sędziów i funkcje
– zakres obowiązków sędziów poszczególnych funkcji
– wyposażenie sędziów
– zasady pobierania broni i amunicji oraz kluczy na zawody
5. Sposób wynagradzania za pracę sędziów w roku 2018
– oświadczenie sędziów o zatrudnieniu
6. Funkcjonowanie strzelnicy poza zawodami
– dostęp do strzelnicy i weryfikacja korzystających (legitymacje klubowe)
– klucze do strzelnicy
– rezerwacja i wynajem osi strzeleckich
7. Oddziały terytorialne klubu i strzelnice w oddziałach
– Olsztyn – strzelnica kryta
– Iława – strzelnica kryta
– Nidzica – strzelnica otwarta
– Elbląg – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
– Warszawa – plan działania w celu pozyskania strzelnicy
8. Kierunek działania Zarządu w sprawie zakupu ziemi pod strzelnicę
9. Obiad – catering przewidywany o godz. 14.00
10. Podsumowanie obrad i stworzenie Protokołu z obrad.

Osoby zaproszone, nie mogące wziąć udziału w powyższym terminie, w obradach Zespołu Sędziów, proszone są o pilną informację zwrotną – by nie zamawiać dla nich obiadu.

Zarząd Klubu KS GARDA Ostróda:
(-) Tomasz Lamkowski
(-) Dariusz Smosarski
(-) Mariusz Stępka