Opłaty członkowskie na rok 2023

Jak w roku ubiegłym wpłacamy na konto bankowe 87 1020 3613 0000 6002 0145 6227
kwotę w wys. 220 zł tytułem składki rocznej.
Na konto 69 1020 3613 0000 6602 0148 7297 przelewamy 50 zł,
jest to opłata za wydanie przez PZSS licencji sportowej na rok 2023.
Wnioski na przedłużenie licencji sportowej lub na nową licencję składamy jak w latach poprzednich,
za pośrednictwem portalu PZSS logując się na swoje konto.
Jeżeli ktoś ma problem z logowaniem do portalu lub złożeniem wniosku o licencję, proszę o kontakt mailowy na ds@ksgarda.com

Egzamin na patent strzelecki

Klub Strzelecki GARDA oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie informują,
że egzamin na patent strzelecki odbędzie się dnia 17 grudnia 2022 r. od godz.10.00

14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 37.

Lekarz będzie przyjmował również pod w/w adresem od godziny 9.00 do 10.00.

Walne Zgromadzenie Członków KS Garda 11.12.2022

W dniu 20.10.2022 roku na posiedzeniu Zarządu KS Garda podjęto uchwałę (Uchwała nr 11/2022) o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w celu wybrania nowego Zarządu.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Strzeleckiego „GARDA” w Ostródzie
w dniu 11.12.2022

Postanowienia ogólne

§1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

§2
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Klubu.

1. Prezes Klubu pełni z urzędu funkcje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że zebrani członkowie postanowią inaczej.
2. Po otwarciu zebrania członkowie Klubu dokonują wyboru sekretarza Zgromadzenia oraz członków Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Klubu w głosowaniu jawnym.
3. Każda Komisja składa się z 3 członków.
4. Dopuszcza się połączenie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wyborczej w jedną, 3 osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą.

§3
1. Walne Zgromadzenie obraduje według niniejszego regulaminu.
2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do posiadania mandatu w pierwszym terminie, natomiast bez względu na ilość osób – w drugim terminie.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący obrad może odebrać głos.

§4
Członek zwyczajny Zgromadzenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu legitymując się dokumentem potwierdzającym tożsamość i podpisując jednocześnie listę obecności.

§5
Z obrad Walnego Zgromadzenia sekretarz zgromadzenia sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zgromadzenia oraz sekretarz zgromadzenia.

Sprawy wyborcze

§6
Wybory Zarządu Klubu są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów pełnoletnich członków Klubu uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§7
1. Kandydatów do Zarządu Klubu mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, pо uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do Zarządu Klubu następuje bezpośrednio nа Walnym Zgromadzeniu Członków.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§8
1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Klubu lub pоszсzególnусh członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej — w przypadkach szczególnie uzasadnionych i оkreślonуch statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji Zarządu Klubu, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Zarządu na czas do zakończenia kadencji.

Głosowanie

§9
1. Głosowanie na stanowisko:
1) członków Zarządu
2) członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na karcie do głosowania.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Zarząd Klubu konstytuuje się w ciągu 7 dni od wyboru.

Przyjęcie uchwał

§11
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów pełnoletnich członków Klubu uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu.
2. W przypadku braku wymaganego quorum, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zgromadzenia na, którym bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

Wnioski formalne

§12
1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin,
2) przejście do porządku dziennego,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) zmianę porządku dziennego,
5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
6) stwierdzenie quorum,
7) przeliczenie głosów,
8) zmianę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zgromadzenie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§13
W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zgromadzenia można podejmować:
1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Organy Walnego Zgromadzenia

§14
Organami Walnego Zgromadzenia są:

1) Przewodniczący,
2) Sekretarz Zgromadzenia,
3) Komisja Mandatowa,
4) Komisja Skrutacyjna,
5) Komisja Uchwał i Wniosków
6) Komisja Wyborcza.

Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia

§15
Przewodniczący kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia Członków.

§16
Do obowiązków sekretarza zgromadzenia należy:

1) sporządzanie protokołu Walnego Zgromadzenia,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia,
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich
Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§17
Do obowiązków Komisji Mandatowej należy sprawdzenie prawomocności uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu:
1) sprawdzenie uprawnienia uczestników Walnego Zgromadzenia,
2) sprawdzić listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
3) na podstawie listy obecności obliczyć, ile osób obecnych jest na Walnym Zgromadzeniu,
4) sprawdzić prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania,
5) przed każdym głosowaniem sprawdzić, czy na sali jest quorum wymagane dla ważności uchwał,
6) stwierdzać zgodność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał na początku dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz na każde polecenie tego Przewodniczącego.

§18
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru Zarządu, na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia,
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do Zarządu,
4) sporządzenie list wyborczych,
5) sprawdzenie urny wyborczej,
6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
7) sporządzenia protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
8) zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Klubu odbywa się jawnie.

§19
Do obowiązków Komisji Uchwal i Wniosków należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzanie listy obecności i stwierdzanie prawomocności uchwal Walnego Zgromadzenia, na wniosek Przewodniczącego, z wyjątkiem związanych z wyborem członków Zarządu,
3) sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek
Przewodniczącego, zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami
Walnego Zgromadzenia lub w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych,
4) sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia lub wnioskami formalnymi.

Przepisy końcowe

§20
1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością


Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Strzeleckiego GARDA
w Ostródzie zwołanego w dniu 11.12.2022 r. o godz. 09.00
w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 (Sp-nia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie powodów zwołania Walnego zgromadzenia przez Członków Zarządu.
7. Sprawozdanie Zarządu KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2021-2022. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
8. Dyskusja nad sprawozdaniem
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2021-2022.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu
12. Głosowanie tajne na członków Zarządu.
13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
14. Przedstawienie Członkom KS Garda składu nowo powstałego Zarządu
15. Dyskusja na temat kierunków działalności Klubu.
18. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
19. Podsumowanie Walnego Zebrania i odczytanie protokołu z przebiegu Walnego Zebrania.
20. Zakończenie obrad.

Zapraszamy na zawody

Zbliża się koniec roku, co oznacza, że za chwile będziemy składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczych.
W październiku zaplanowaliśmy na strzelnicy Kaczory aż 5 różnych edycji zawodów.
Najbliższe już 8 października, kolejne 9 października i pozostałe 16, 22 i 23 października.
Zapraszamy wszystkich, którym brakuje wymaganych startów do przedłużenia licencji ponieważ od 1 listopada można wystepowac o przedłużenie licencji zawodniczej na 2023 rok.
Z akrualnym kalendarzem zawodów proszę zapoznać się na naszym forum pod adresem http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=2035.0

Mistrzostwa w strzelaniu z broni historycznej o puchar Prezesa KS GARDA

Zapraszamy 4.09.2022 na Mistrzostwa w strzelaniu z broni historycznej.
Regulamin na naszym forum.

Zaplanowaliśmy aż siedem konkurencji strzeleckich.

Jerzy Podoski – oś 25 m.
– broń: niemodyfikowany pistolet lub rewolwer wojskowy bądź policyjny centralnego zapłonu dowolnego kalibru, konstrukcji sprzed 1945 r., np. Colt M1911, Colt M1911A1, Browning High Power, Luger P08, Walther P38, Webley, Nagant wz. 1895, Nagan wz. 30, Vis wz. 1935, TT wz. 30, TT wz. 33 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych);
– ilość strzałów: bez próbnych, 15 ocenianych w czasie 10 min.; maksymalnie do zdobycia 150 pkt.;
– postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz;
– cele: tarcza TS-2;
– użycie lunety obserwacyjnej: dopuszczone;
– dystans: 25 m.
– przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli .45
– Broń i amunicja własna

Trójka – oś 25 m.
– broń: pistolet maszynowy centralnego zapłonu dowolnego kalibru konstrukcji sprzed 1945 r., np.Suomi KP-31, Suomi KP-44, Erma EMP 35, MP 40, Sten, Thompson M1928, PPD-34/38, PPD-40, PPSz-41, PPS-43 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych, z wyjątkiem zmiany sposobu działania broni na wyłącznie samopowtarzalny), ustawiony na ogień pojedynczy lub przerobiony na broń samopowtarzalną;
– ilość strzałów: bez próbnych, 30 ocenianych do 3 tarcz (po 10 każdej tarczy) w czasie 3 min. z obowiązkową wymianą załadowanego magazynka; maksymalnie do zdobycia 300 pkt.; w przypadku oddania strzałów po przekroczeniu limitu czasu będą odliczane najlepsze przestrzeliny w ilości strzałów oddanych po przekroczeniu (pomiar i liczenie timerem);w przypadku gdy w tarczy będzie więcej niż 10 przestrzelin, odliczone zostaną najlepsze nadliczbowe przestrzeliny
– postawa: strzelanie z biodra, dopuszczone używanie zgodnego z modelem broni pasa nośnego;
– cel: tarcza TS-9 (tzw. biały Francuz) lub TS-10 (tzw. czarny Francuz);
– dystans ok. 15 m.
– przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli .45
– broń i amunicja własna

Bruner, ty świnio – oś 25 m.
– broń: niemodyfikowany pistolet lub rewolwer wojskowy bądź policyjny centralnego zapłonu dowolnego kalibru, konstrukcji sprzed 1945 r., np. Colt M1911, Colt M1911A1, Browning High Power, Luger P08, Walther P38, Webley, Nagant wz. 1895, Nagan wz. 30, Vis wz. 1935, TT wz. 30, TT wz. 33 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych);
– ilość strzałów: bez próbnych, 6 ocenianych w czasie 1 min.; maksymalnie do zdobycia 60 pkt.;
– postawa: strzelanie z biodra
– cel: tarcza TS-9 (tzw. biały Francuz) lub TS-10 (tzw. czarny Francuz);
– dystans: ok. 10 m.
– przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli .45
– broń i amunicja własna

Jan Kos – oś 50 m.
– broń: strzelba gładkolufowa dowolnego kalibru maksymalnie dwustrzałowa (jednorurka, dubeltówka, nadlufka);
– amunicja: śrut (maks. 28 g);
– ilość strzałów: 10;
– cele: 10 celi metalowych;
– kara za nietrafione cele metalowe – 3 sek, popery -5 sek.
– konkurencja z limitem 3 min. oraz mierzonym czasem przebiegu; zawodnik który nie ukończy konkurencji z przyczyn fizycznych bądź technicznych lub przekroczy limit czasu kończy konkurencję z wynikiem 0 (zero).
– broń i amunicja własna

10 strzałów ku chwale Ojczyzny – oś 50 m.
– Karabin sportowy bocznego zapłonu wz. 47 „Radomka” z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
– Strzelamy do tarczy nt23p mini na dystansie 50 m. z postawy siedzącej z podpórką.
– Przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów w czasie 180 sek. bez strzałów próbnych.
– Maksymalnie do zdobycia 100 pkt.
– Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych
– Broń będzie użyczona, amunicja własna

Biała śmierć – oś 100 m.
– broń: karabin wojskowy centralnego zapłonu dowolnego kalibru z mechanicznymi przyrządami celowniczymi konstrukcji sprzed 1945 r., np. Mauser Gew98, Mauser Kar98, Mauser Kar98K,, Mosin wz. 1891, AKT-38, SWT-38, AWT-40, SWT-40, SKT-40, SKS, Mosin wz. 1891/30, Mosin wz. 1944 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych);
– przyrządy celownicze otwarte (szczerbinka, muszka, przeziernik)
– ilość strzałów: bez próbnych, 10 ocenianych w czasie 5 min.; maksymalnie do zdobycia 100 pkt.;
– postawa: leżąca bez podpórki, dopuszczone używanie zgodnego z modelem broni pasa nośnego;
– cel: tarcza NT-23p (tzw. popiersie żołnierza);
– użycie lunety obserwacyjnej: dopuszczone;
– dystans: 100 m.
– przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli 8 mm
– broń i amunicja własna

Szybka 10-tka – oś 100 m.
– broń: karabin wojskowy centralnego zapłonu dowolnego kalibru z mechanicznymi przyrządami celowniczymi konstrukcji sprzed 1945 r., np. Mauser Gew98, Mauser Kar98, Mauser Kar98K,Mosin wz. 1891, AKT-38, SWT-38, AWT-40, SWT-40, SKT-40, SKS, Mosin wz. 1891/30, Mosin wz. 1944 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych);
– przyrządy celownicze otwarte (szczerbinka, muszka, przeziernik)
– ilość strzałów: bez próbnych, 10 ocenianych w czasie 2 min.; maksymalnie do zdobycia 100 pkt.;
– postawa: klęcząca, dopuszczone używanie zgodnego z modelem broni pasa nośnego;
– cel: tarcza NT-23p (tzw. popiersie żołnierza);
– dystans: 100 m.
– przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli 8 mm
– broń i amunicja własna

Zawody pneumatyczne połączone ze spływem kajakowym

28.08.2022 Mierki, godz. 11:00
Zawody pneumatyczne połączone ze spływem kajakowym
Rozpoczynamy spływ kajakowy płynąc z Mierek malowniczą rzeką Maruzka, pod koniec trasy przenosimy się na pole namiotowe gdzie zaplanowane będzie ognisko oraz zawody z karabinków pneumatycznych.
Udział w spływie dzięki naszym klubowiczom – BEZPŁATNY

godzina zbiórki i rozpoczęcia spływu w niedzielę 28 sierpnia to 11.00. Spotykamy się pod adresem Swaderki 1 (właścicielem jest Krzysiek Ziółkowski),

Pinezka
https://goo.gl/maps/86QNdkkohieQgBnK6 tu zostawiacie auta na dużym parkingu
o godz. 11:00 rozpoczynamy spływ, a po nim zawody pneumatyczne, w trakcie dostępne będą dania serwowane z lokalnej spiżarni (płatne indywidualnie)
Konieczna rejestracja na stronie REJESTRACJA niezbędna do zabezpieczenia odpowiedniej ilości kajaków.
Po spływie który trwa 2 godziny zwozimy wszystkich na parking, potem robimy ognisko.
Posiadłość ma bezpośredni dostęp do rzeki, ponad 1 hektar na nasze wybryki :).

Egzaminy na patent strzelecki

W najbliższych miesiącach mamy prawdziwy „wysyp” egzaminów na Patent Strzelecki.
2022-07-02 10:00 Mątki – Strzelnica w Mątkach
2022-08-20 10:00 Olsztyn – Cietrzewia 53A
2022-08-27 10:00 Ostróda – Jana III Sobieskiego 9
2022-09-04 10:00 Węgorzewo – Gen. Józefa Bema 11/2
2022-10-02 10:00 Kętrzyn – Dworcowa 10
2022-11-06 10:00 Olsztyn – Partyzantów 23

Jeżeli są chętni i postanowili przystąpić do egzaminu innego aniżeli organizowanego w naszym Klubie i chceli by odbyć szkolenie na patent, proszę o kontakt mailowy na ds@ksgarda.com