Nowy Zarząd KS Garda

Dnia 11.12.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego GARDA.

W trakcie zebrania delegaci powołali poniższy skład Zarządu:
Dariusz Smosarski – Prezes
Andrzej Grochowalski – Wiceprezes
Adam Korczakowski – Wiceprezes
Piotr Pocałujko – Skarbnik
Wojciech Tyszer – Sekretarz

Walne Zgromadzenie Członków KS Garda 11.12.2022

W dniu 20.10.2022 roku na posiedzeniu Zarządu KS Garda podjęto uchwałę (Uchwała nr 11/2022) o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w celu wybrania nowego Zarządu.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Strzeleckiego „GARDA” w Ostródzie
w dniu 11.12.2022

Postanowienia ogólne

§1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

§2
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Klubu.

1. Prezes Klubu pełni z urzędu funkcje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że zebrani członkowie postanowią inaczej.
2. Po otwarciu zebrania członkowie Klubu dokonują wyboru sekretarza Zgromadzenia oraz członków Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Klubu w głosowaniu jawnym.
3. Każda Komisja składa się z 3 członków.
4. Dopuszcza się połączenie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wyborczej w jedną, 3 osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą.

§3
1. Walne Zgromadzenie obraduje według niniejszego regulaminu.
2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do posiadania mandatu w pierwszym terminie, natomiast bez względu na ilość osób – w drugim terminie.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący obrad może odebrać głos.

§4
Członek zwyczajny Zgromadzenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu legitymując się dokumentem potwierdzającym tożsamość i podpisując jednocześnie listę obecności.

§5
Z obrad Walnego Zgromadzenia sekretarz zgromadzenia sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zgromadzenia oraz sekretarz zgromadzenia.

Sprawy wyborcze

§6
Wybory Zarządu Klubu są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów pełnoletnich członków Klubu uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§7
1. Kandydatów do Zarządu Klubu mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, pо uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do Zarządu Klubu następuje bezpośrednio nа Walnym Zgromadzeniu Członków.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§8
1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Klubu lub pоszсzególnусh członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej — w przypadkach szczególnie uzasadnionych i оkreślonуch statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji Zarządu Klubu, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Zarządu na czas do zakończenia kadencji.

Głosowanie

§9
1. Głosowanie na stanowisko:
1) członków Zarządu
2) członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na karcie do głosowania.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Zarząd Klubu konstytuuje się w ciągu 7 dni od wyboru.

Przyjęcie uchwał

§11
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów pełnoletnich członków Klubu uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu.
2. W przypadku braku wymaganego quorum, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zgromadzenia na, którym bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

Wnioski formalne

§12
1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin,
2) przejście do porządku dziennego,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) zmianę porządku dziennego,
5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
6) stwierdzenie quorum,
7) przeliczenie głosów,
8) zmianę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zgromadzenie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§13
W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zgromadzenia można podejmować:
1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Organy Walnego Zgromadzenia

§14
Organami Walnego Zgromadzenia są:

1) Przewodniczący,
2) Sekretarz Zgromadzenia,
3) Komisja Mandatowa,
4) Komisja Skrutacyjna,
5) Komisja Uchwał i Wniosków
6) Komisja Wyborcza.

Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia

§15
Przewodniczący kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia Członków.

§16
Do obowiązków sekretarza zgromadzenia należy:

1) sporządzanie protokołu Walnego Zgromadzenia,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia,
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich
Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§17
Do obowiązków Komisji Mandatowej należy sprawdzenie prawomocności uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu:
1) sprawdzenie uprawnienia uczestników Walnego Zgromadzenia,
2) sprawdzić listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
3) na podstawie listy obecności obliczyć, ile osób obecnych jest na Walnym Zgromadzeniu,
4) sprawdzić prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania,
5) przed każdym głosowaniem sprawdzić, czy na sali jest quorum wymagane dla ważności uchwał,
6) stwierdzać zgodność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał na początku dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz na każde polecenie tego Przewodniczącego.

§18
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru Zarządu, na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia,
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do Zarządu,
4) sporządzenie list wyborczych,
5) sprawdzenie urny wyborczej,
6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
7) sporządzenia protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
8) zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Klubu odbywa się jawnie.

§19
Do obowiązków Komisji Uchwal i Wniosków należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzanie listy obecności i stwierdzanie prawomocności uchwal Walnego Zgromadzenia, na wniosek Przewodniczącego, z wyjątkiem związanych z wyborem członków Zarządu,
3) sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek
Przewodniczącego, zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami
Walnego Zgromadzenia lub w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych,
4) sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia lub wnioskami formalnymi.

Przepisy końcowe

§20
1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością


Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Strzeleckiego GARDA
w Ostródzie zwołanego w dniu 11.12.2022 r. o godz. 09.00
w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 (Sp-nia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie powodów zwołania Walnego zgromadzenia przez Członków Zarządu.
7. Sprawozdanie Zarządu KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2021-2022. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
8. Dyskusja nad sprawozdaniem
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2021-2022.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu
12. Głosowanie tajne na członków Zarządu.
13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
14. Przedstawienie Członkom KS Garda składu nowo powstałego Zarządu
15. Dyskusja na temat kierunków działalności Klubu.
18. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
19. Podsumowanie Walnego Zebrania i odczytanie protokołu z przebiegu Walnego Zebrania.
20. Zakończenie obrad.

UWAGA! Wpłaty za zawody

W związku z faktem, że coraz częściej zdarzają się wpłaty, których nie można przyporządkować do danego zawodnika, prosimy o podawanie w tytule przelewu: Nazwy zawodów i numeru startowego.

Wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizny na rzecz Klubu.

 

Uwaga ! Inwentaryzacja !

W związku z przygotowaniem zasobów klubowych do inwentaryzacji, oraz kontroli z WPA proszę uprzejmie o dostarczenie wszelkich rzeczy należących do klubu najpóźniej do dnia 17 grudnia 2017 r. włącznie. Przede wszystkim należy dostarczyć:
– świadectwa broni klubowej
– pokrowce
– okulary
– słuchawki
– lunety
– biatlonki
– popery
– zszywacze
– klucze od kłódek oraz innych pomieszczeń
– oraz inne rzeczy należące do KS Garda.

Od 2018 r. startujemy z sekcją młodzieżową

Z wielką przyjemnością informujemy, że od stycznia 2018 r. w Klubie Strzeleckim GARDA będziemy powoływać „do życia” sekcje młodzieżowe.

Już teraz zapraszamy chętnych, którzy nie ukończyli 17 roku życia do zgłaszania się za pośrednictwem maila mlodziki@ksgarda.com

Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy by chcieli pracować z młodzieżą i mają czas i chęci aby im poświęcić swój czas wprowadzając w tajniki strzelectwa.

Wkrótce więcej szczegółów.