Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA

Zarząd KS Garda Ostróda zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
które odbędzie się w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w dniu 17 października 2021 (niedziela)
o godzinie 9:30 pierwszy termin i 10:00 drugi termin.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przywitanie gości
2. Powołanie przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
5. Uchwalenie porządku obrad
6. Uchwalenie regulaminu obrad
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania i wniosku o absolutorium przez Komisja Rewizyjną
10. Dyskusja
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
12. Podanie wyników głosowania
13. Ustalenie składu ilościowego Zarządu
14. Podanie kandydatur do Zarządu Klubu
15. Głosowanie tajne
16. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
17. Podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
18. Głosowanie tajne
19. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
20. Dyskusja
21. Przedstawienie wyników ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
22. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia
23. Zamknięcie obrad.

Regulamin WZC KS Garda