Egzamin na Patent Strzelecki

W dniu 22 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Ostródzie, w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie) odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

Przed egzaminem należy DOKONAĆ WPŁATY za egzamin poprzez portal PZSS:

STAWIAJĄC SIĘ NA EGZAMIN NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ:
a) – wypełniony i potwierdzony przez macierzysty klub „Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego” (pobrany z portalu PZSS)
b) – długopis
c) – potwierdzenie odbycia kursu
UWAGA – brak dokumentów z pkt. ” a ” i ” c ” uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z:
1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzeleckich;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania
amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także
postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) sprawdzian strzelecki z użyciem właściwego dla danej dyscypliny rodzaju broni.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na karcie egzaminacyjnej.
5. Komisja może zadawać pytania dotyczące zagadnień o których mowa powyżej.
6. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w „części praktycznej”

Część praktyczna odbędzie się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA, położonej na terenie Leśnictwa Kaczory gm. Ostróda

(szkic dojazdu)
Mapka dojazdowa

Podczas egzaminu teoretycznego będzie lekarz medycyny sportowej

Ewentualne pytania dotyczące egzaminu proszę kierować pod adresem ja-kop@wp.pl lub tel. 605 744 748

Szkolenie na patent odbędzie się:
8.03.2020 r. o godz. 10:00 na strzelnicy KS GARDA – Kaczory (część praktyczna),
14.03.2020 r. o godz. 10:00 w Ostródzie, w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (część teoretyczna).
Sprawdzian z nabytych umiejętności praktycznych odbędzie się podczas 153. zawodów Gardy dn. 15.03.2020.
Można już się rejestrować pod adresem https://rejestracja.ksgarda.org