Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Zarząd Klubu Strzeleckiego GARDA Ostróda zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018r. w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – sala Starostwa Powiatowego .

Początek obrad :
W I-wszym terminie – godz.11.00
W II-gim terminie – godz.11.30.
Zgodnie z §19 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczyło osobiście nie mniej niż 50% członków Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie obecnych 50% jego członków, wówczas w drugim terminie Walnego Zgromadzenia ważność uchwał nie zależy od ilości obecnych.

Zgodnie z §16 Statutu KS GARDA w Ostródzie :
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków KS GARDA, w którym uczestniczą osobiście z prawem głosu wszyscy pełnoletni członkowie.
2. Niepełnoletni członkowie KS GARDA, którzy ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji.

Każdy członek KS GARDA Ostróda biorący udział w Walnym Zgromadzeniu musi mieć przy sobie dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu KS GARDA Ostróda z działalności od dnia przyjęcia obowiązków w roku 2017. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS GARDA Ostróda z działalności w roku 2017.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium lub jego odwołaniem.
9. Zatwierdzenie członków Zarządu powołanych Uchwałą Zarządu nr-1/11/2017 z dnia 04.11.2017r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja na temat sytuacji osobowej, finansowej i prawnej klubu oraz jej przyczynach i skutkach zakończona propozycjami uchwał.
13. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
14. Dyskusja nad planem pracy klubu w sezonie 2018-19 zakończona propozycjami uchwał.
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał wynikłych w toku dyskusji.
16. Podsumowanie Walnego Zgromadzenie i odczytanie protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd KS GARDA
15.05.2018 r.